Klausimas dėl nekilnojamojo turto mokesčio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įmonėms

L. KERNAGIS (KPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Klau­si­mas bū­tų, ko ge­ro, ad­re­suo­tas fi­nan­sų mi­nist­rei, bet ka­dan­gi jos nė­ra, tai prem­je­rui. Aš ga­vau laiš­ką iš kau­nie­čių AB (…), ku­ri už­si­i­ma svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­la. Kaip ži­no­me, svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas tei­kian­ti įmo­nė yra at­lei­džia­ma nuo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio. Jie li­zin­gu įsi­gi­jo pa­tal­pas ir da­bar pri­va­lo mo­kė­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį. Ko­kį at­sa­ky­mą jie ga­vo iš Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos? …

adminKlausimas dėl nekilnojamojo turto mokesčio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įmonėms